אייקון מטבע

כמה טוב שהגעת לכאן

כדי שנוכל לברר את הזכאות שלך להחזר ולבקש אותו בשמך, אנחנו צריכים את החתימה שלך על ההצהרה הבאה:

תקנון אתר “טקס אפ בע”מ”

כללי

 1. אתר טקס אפ (להלן: “האתר“) משמש כאתר לבדיקת זכאות להחזר מס.
 2. תקנון האתר (להלן: “התקנון“) מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין האתר, בעליו ומפעיליו.
 3. הוראות התקנון חלות על כל שימוש ו/או רכישה שיעשו על ידך באתר.
 4. בכניסתך ו/או גלישתך ו/או רכישתך ו/או בביצוע כל פעולה באתר, הנך מצהיר על כי אתה מודע לכלליו והוראותיו של התקנון ומקבל ומסכים לנהוג לפיהם ולפי תוכנם.
 5. מובהר כי השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד והוא מופנה לגברים ונשים כאחד.
 6. האתר ו/או מפעיליו ו/או בעליו שומרים על זכותם לערוך שינויים בתקנון ו/או לעדכנו ו/או לבטלו בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וללא צורך בהודעה כלשהי. בהתאם לכך, חלה עליך אחריות בלעדית לעיין ולהתעדכן בתקנון לצורך בדיקת שינויים או עדכונים ולא תהא לך כל דרישה ו/או תביעה כלפיהם בגין שינויים שנעשו בתקנון.
 7. יכול כי מבנה האתר ישונה או יעודכן, ללא צורך בהודעה על כך מראש. השינוי יכול להיות כרוך בתקלות או באי-נוחות בגלישה. בהתאם לכך, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי “טקס אפ בע”מ” ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו בשל השינוי/העדכון.


השימוש באתר

 1. הכניסה לאתר ו/או הגלישה באתר ו/או הרכישה באתר מהווים הסכמה מלאה לתנאי השימוש אשר חלים על כל חלקיו של האתר ועל כל תכניו.
 2. בכניסתך לאתר הנך מצהיר ומאשר כי:
 1. הנך כשיר לביצוע הרכישות באתר כמו גם כשיר להתקשר עם “טקס אפ בע”מ” באמצעות האתר.
 2. הנך בן 18 שנה לפחות.
 3. הנך בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או שהנך תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 4. הנך בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (להלן: “כרטיס האשראי“).
 5. הנך בעל דוא”ל תקף ברשת האינטרנט ובעל כתובת תקפה בישראל.
 1. האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו אינם מעניקים כל הבטחה שהיא בקשר עם השימוש ו/או התוצאות מהשימוש באתר והם אינם ערבים לכך שהתכנים באתר לא יופרעו ו/או יתקיימו ללא טעויות בשל וירוסים או מתקפת סייבר ו/או הם אינם אחראים בשום מקרה שהוא כלפיך בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות אובדן נתונים ו/או אי יכולת להשתמש באתר בשל פרצת אבטחה ו/או כשל באתר.


השרות המוצע באתר 

 1. השרות המוצע באתר נועד לצורך בדיקת זכאותך לקבלת החזרי מס וטיפול בבקשה להחזר מס, ככל ומגיע לך (להלן: “השרות“).
 2. בהתאם לאמור, תידרש להזין פרטים מדויקים ונכונים ולהעלות טפסים הנדרשים על ידי הרשויות לצורך בדיקת זכאותך.
 3. המידע שהזנת והטפסים שהעלאת יישמרו בחזקת “טקס אפ בע”מ” לצורך ביצוע השירות באופן מיטבי.

תנאי השימוש 

 1. הרשמה לאתר ולשרות מיועדת לבני 18 ומעלה, תושבי ואזרחי ישראל בעלי כשרות משפטית.
 2. ככל ואתה לא עומד בתנאים אלה, אנא הימנע מהרשמה לאתר ומהמשך גלישה בו. 
 3. לתשומת ליבך, כחלק מבדיקת זכאותך, תידרש לענות על מספר שאלות וייתכן כי לאחר קבלת תשובותיך, לא תהיה זכאי להחזרי מס ו/או לא תהיה אפשרות להעניק לך את השרות.
 4. הנך מאשר ומסכים בזאת כי ידוע לך שעל מנת לבדוק את זכאותך יש לבצע בדיקות שיחולו גם על בן זוגך אשר מאשר ומסכים לתהליך.
 5. בסיומך את הזנת תשובותיך וככל ותקבל אישור עקרוני לזכאותך להחזר, תוכל להגיש דרכנו את בקשתך להחזר המס. 
 6. אנו גובים עלות של 20% מגובה ההחזר בתוספת מע”מ/ אחוז העמלה נגזר מגובה ההחזר, כדלקמן:______
 7. כמו כן תתבקש לחתום על ייפוי כח המסמיך את “טקס אפ בע”מ” לבצע את כל הבדיקות המקדמיות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה ולהגיש בשמך את הבקשה להחזר מס. חתימה על ייפוי כח תתבקש גם על ידי בן הזוג.
 8. פרטי כרטיס האשראי יוצפנו באמצעות מנגנון שמירת כרטיסי אשראי (טוקניזציה), לצורך אבטחתו.
 9. מובהר כי האחריות והחובה למסירת פרטיך בצורה ברורה ומדויקת, חלה עליך בלבד.
 10. לאחר אישור התשלום, קבלת הנתונים והטפסים מטעמך, המידע שהזנת יגיע תוך 2 ימי עסקים לבדיקת כלכלנים מטעם “טקס אפ בע”מ”. ככל וידרשו טפסים נוספים, תקבל מאיתנו בקשה להעבירם והנך נדרש לעשות זאת תוך 7 ימים.
 11. לאחר השלמת כל הנתונים ושקלולם, במידה ונמצא כי מגיע לך החזר מס, תוכן בקשת החזר המס עד 45 ימי עסקים ממועד תשלום דמי ההרשמה ו/או מהמועד בו הושלמו כל המסמכים מטעמך.
 12. בקשת ההחזר תובא לאישורך ולחתימתך, לאחריהם יועבר הטופס לרשויות המס. הנך מתבקש לאשר ולחתום על הבקשה תוך 2 ימים מקבלתה, כאמור לא לפני שתבדוק ותוודא כי אכן המידע שהוזן על ידך הועבר בצורה מדויקת.
 13. ככל ותמצא זכאי לקבלת החזר המס בהתאם לבקשה שהוכנה על ידינו, הנך מתחייב להגשתה אך ורק דרכינו.
 14. יובהר כי דמי ההרשמה משולמים בגין הכנת הבקשה ע”י כלכלן מטעם “טקס אפ בע”מ” כך שככל ולא תחתום על הטופס ו/או תודיע כי אינך מעוניין להגישו ו/או יימצא כי אינך זכאי לקבלת החזר המס, דמי ההרשמה לא יוחזרו.
 15. תשומת ליבך כי לרוב הטיפול במס הכנסה מסתיים תוך כ-120 ימי עסקים מרגע ההגשה אך החוק מתיר למס הכנסה סיום הטיפול עד שנה מיום ההגשה.
 16. אם יימצאו ברשויות המס כי תידרש לקזז חובות ו/או במידה ויירשם על שמך עיקול, הנך מתחייב בזאת להעביר את דמי העמלה בגובה של 20%+מע”מ/ בהתאם לאחוזים, מסכום החזר המס שאושר, כפי שהתחייבת.
 17. במידה ונמצא כי אין לך זכאות לקבלת החזר מס, תקבל על כך הודעה.
 18. בסיום הטיפול, ההחזר יועבר לחשבונך על ידי רשויות המס והנך מתחייב להעביר את דמי העמלה שסוכמו ל”טקס אפ בע”מ” תוך 2 ימי עסקים באמצעות העברה בנקאית ו/או כרטיס אשראי ו/או ביט ו/או פייפל.
 19. אי תשלום במועד יגרור קנס של 5% תוספת לדמי העמלה, לכל יום פיגור תוך ש”טקס אפ בע”מ” שומרת לעצמה את הזכות להעברת תיקך לגבייה ולנקיטת פעולות אכיפה בהתאם לחוק.

אחריות

 1. יובהר בזאת כי אין לראות בבקשה לקבלת החזר המס שהוכנה על ידי “טקס אפ בע”מ” כייעוץ ו/או כמצג סופי ו/או כמצג מחייב שכן הבקשה הינה עקרונית בלבד, ללא שום התחייבות מצד “טקס אפ בע”מ” וכפופה לאישור רשויות המס על כל המשתמע מכך, לרבות העדר זכאות לקבלת החזר מס ו/או דרישה לתשלום מס. 
 2. “טקס אפ בע”מ” לא תישא ולא תיטול כל אחריות לדיוק המידע ו/או לכך שהפרטים נמסרו בצורה שגויה ו/או חלקית ו/או בצורה לא  מדויקת ו/או בצורה לא ברורה ובהתאם לכך “טקס אפ בע”מ” לא תישא באחריות לנכונותו ו/או לתוצאות שיתקבלו ו/או יושגו ולא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך.
 3. לידיעתך, מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית אשר עלולה לגרור הליכים משפטיים. ל”טקס אפ בע”מ” שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הזנת פרטים כוזבים, חלקיים ו/או לא מדויקים ולעמוד על זכויותיה המשפטיות ככל ונגרמו לה נזקים.
 4. “טקס אפ בע”מ” לא תישא ולא תהא אחראית ו/או חבה בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף ו/תוצאתי, ולא במקרה של עוולה, רשלנות, רשלנות פושעת, זדון או בכל מקרה אחר ולא לכל נזק או הפסד לרכוש, לרבות נזקים לקניין רוחני, אבדן רווחים, פגיעה בשם הטוב, אשר יגרמו לך ו/או לכל משתמש אחר ו/או לכל צד ג’ כתוצאה ממתן השרות ו/או אי מתן השרות כפי שמוצג בתקנון זה.

מדיניות ביטולים 

 1.  מהרגע שניתן השרות, אין אפשרות לביטול העסקה, אלא אם נקבע אחרת בדין ו/או בחוק. בהתאם לאמור, ביטול תשלום דמי ההרשמה יכול שייעשה עד 2 ימי עסקים לאחר ביצוע העסקה.
 2. מתן הודעת הביטול יכול שיהיה בטלפון /בדואר אלקטרוני / באתר. בהודעת הביטול עליך לפרט את שמך ומספר ת.ז שלך.
 3. במידה ומסרת הודעת ביטול בטלפון –עליך למסור פרט מזהה נוסף.
 4. פרטי ההתקשרות : סלולארי:______ דוא”ל: ____________
 5. “טקס אפ בע”מ” תבדוק את הפנייה ובמידה ותאושר, כרטיסך כפי שהזנת אותו יזוכה במחיר ששילמת תוך ש”טקס אפ בע”מ” רשאית לנכות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מהסכום ששולם, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. 
 6. “טקס אפ בע”מ” רשאית לבטל עסקה באם ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת ו/או במקרה של כוח עליון, כדוגמת מגיפה, מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה באתר, שביתה, אירוע טבע חריג, רעידת אדמה, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של “טקס אפ בע”מ”.

מדיניות פרטיות

 1. כל הנתונים שיימסרו על ידך, נמסרים מרצונך ובהסכמתך ומבלי שחלה עליך חובה חוקית למסרם.
 2. “טקס אפ בע”מ” אוספת מידע הנמסר באתר ביוזמתך. איסוף מידע זה יעשה אך ורק אם המידע נמסר על ידך ביודעין במהלך פעולות הרישום המבוצעות על ידך באתר.
 3. יתכן שיישלח אליך מדי פעם מסרון ו/או דוא”ל המכיל מידע שיווקי ופרסומי ואתה מסכים בזאת לקבלת דברי פרסום אלו. ביכולתך לבחור לבטל בכל עת קבלת מידע זה.
 4. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, הנך רשאי לעיין במידע ולבקש לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לפנות אל “טקס אפ בע”מ”.

קניין רוחני

 1. מובהר בזאת כי כל תוכן ו/או מידע ו/או שירות, לרבות מידע מקצועי, מאמרים, כתבות, עיצובים, שרטוטים, תמונות, צילומים, סרטונים, גרפיקה וכל חומר אחר, המפורסם באתר הינו רכוש בלעדי של “טקס אפ בע”מ”, בעליו ומפעיליו, לרבות זכויות היוצרים, סימני המסחר, הלוגו, עיצוב, האתר וכל זכות קניין רוחני אחרת הנוגעת לאתר.
 2. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים ו/או במידע המוצגים באתר ו/או להציגם בפומבי ו/או להעלותם ו/או להעבירם ו/או לעשות כל פעולה המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של “טקס אפ בע”מ” ובתוכן המוצג באתר.
 3. הנך מתחייב כי לא תמסור ו/או לא תנצל למטרה מסחרית מכל סוג שהוא את התכנים באתר ולא תתיר לצד שלישי כלשהו לעשות כאמור.

אבטחת מידע

 1. “טקס אפ בע”מ” נוקטת באמצעי זהירות על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע שמסרת.
 2. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכל סיבה שאינה בגין התנהלות האתר ו/או בגין כוח עליון, “טקס אפ בע”מ” לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם לך ו/או למי מטעמך ו/או אם מידע זה אבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 3. “טקס אפ בע”מ” רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי למנוע גישה ממשתמש אשר ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה.

שירות לקוחות

 1. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל “טקס אפ בע”מ”: בטלפון: 0515225503 ו/או בדוא”ל: service@taxup.co.il

שונות

 1. הנך מסכים ומתחייב להגן ולשפות באופן מלא את “טקס אפ בע”מ” או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו”ד, שכר מומחים והוצאות משפט סבירות, בקשר עם או עקב הפרת תנאי השימוש על ידך.
 2. הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, הינו דין מדינת ישראל. לבית המשפט המוסמך באזור מרכז תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה.
 3. הנך מצהיר כי קראת את תוכן התקנון, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות והנך מבין ומסכים לכל תנאיו.

פרטי החותמ/ת על ההסכם

שלב החתימות
הריני מצהיר/ה בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה מלא ומהימן, ואני מתחייב/ת לדווח על כל שינוי בהצהרתי זו
דילוג לתוכן